Algemene Voorwaarden

De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen die door Autorijschool Puur worden verzorgt.

Aanmelding

  • Aanmelding voor een opleiding geschied telefonisch door middel van het verstrekken van het BSN nummer of schriftelijk door het ondertekenen van de lesovereenkomst.
  • Indien betaling via een bedrijf plaatsvindt verzoeken wij u, dit door het bedrijf via de mail te laten bevestiging.
  • Autorijschool Puur kan, met opgaaf van reden(en), cursisten afwijzen. De acceptatie van de aanmelding heeft tot gevolg dat de aanmelder en Autorijschool Puur een overeenkomst hebben waarvan deze cursusvoorwaarden deel uitmaken.
  • Voor het rijbewijs gelden medische eisen. Indien u medische beperkingen heeft of hieraan twijfelt (bijv. oogafwijkingen) verzoeken wij u vooraf uw arts te raadplegen. Bij gebleken medische ongeschiktheid achteraf vindt geen restitutie van les- of examengeld plaats.

De opleiding

Autorijschool Puur geeft de opleiding overeenkomstig de in onze documentatie, website en/of offerte omschreven methoden. Autorijschool Puur draagt zorg voor het bij de opleiding behorend lesmateriaal.

Acties

  • Een actieprijs geldt niet in combinatie met andere acties van Autorijschool Puur.
  • En alleen voor nieuwe cursisten.
  • De cursist mag aangeven van welke actie hij / zij gebruik wil maken.

Annulering (praktijk)

Bij annulering van reeds afgesproken praktijklessen zal het onderstaande in rekening worden gebracht.
a) Losse lessen: afmelding 72 uur (3 werkdagen) vóór aanvang van de les is zonder kosten. Daarna berekenen wij het volledige lesbedrag.
b) Afmelden examen: indien de examenaanvraag is ingediend bij het CBR, dient het volledige examengeld te worden voldaan. Restitutie hiervan is niet mogelijk.

Afzegging/annulering (algemeen)

Dient tijdens de kantooruren van de rijschool te geschieden persoonlijk of telefonisch.
Afzegging per e-mailbericht app, sms-berichten en de voicemail worden niet geaccepteerd als opzegging.

Betaling

Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden. Na de herinnering volgt een aanmaning. Voor Follow up van de aanmaning zal € 25,- extra aan kosten worden berekend. Daarna zal het bedrag uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle extra kosten daaruit voorvloeiend zullen op de kandidaat verhaald worden. Facturen (en uitnodigingen) worden verstuurd via de e-mail.
Indien ze op verzoek van de kandidaat, via de post verstuurd moeten worden zal er extra € 15,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Algemeen

Indien een cursist slechts een gedeelte van de opleiding/pakket waarvoor hij/zij heeft ingeschreven heeft bijgewoond, zal geen restitutie van lesgelden plaatsvinden.
Indien een cursist zich te laat voor een examen afmeldt, te laat op een examen verschijnt of in het geheel niet aanwezig is zal het volledige examengeld worden berekend.
Indien een cursist de benodigde documenten (legitimatie/geldig theorie) niet kan overhandigen bij het examen, dan zal het volledige examengeld worden doorberekend.

Privacy beleid

Autorijschool Puur verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Autorijschool Puur aangaat persoonsgegevens Autorijschool Puur verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming Bescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Autorijschool Puur uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.

Geheimhoudingsverklaring

Autorijschool Puur verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Autorijschool Puur aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Autorijschool Puur garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.